ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Patrick Yang on FXSSI Patrick Yang Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.063690900802612s
t_/pages/forecast: 1x 0.059118032455444s
t_/common/header-new: 1x 0.040904998779297s
t_/common/head: 1x 0.036777019500732s
t_/common/footer-new: 1x 0.0029129981994629s
router_page: 1x 0.0016701221466064s
t_/popups/on-download: 1x 0.00090813636779785s
router: 1x 0.00067591667175293s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.0005650520324707s
service-routes: 1x 0.00031089782714844s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00017905235290527s
router_redirection: 1x 0.00016617774963379s
t_/popups/zoom: 1x 2.0027160644531E-5s
----- END OF DUMP (2024-07-25 09:35:07)  -----