ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.061987161636353s
t_/pages/forecast: 1x 0.059396982192993s
t_/common/header-new: 1x 0.039016008377075s
t_/common/head: 1x 0.035510063171387s
t_/common/footer-new: 1x 0.0033881664276123s
router_page: 1x 0.0015480518341064s
t_/popups/on-download: 1x 0.0008690357208252s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.00049114227294922s
router: 1x 0.00044584274291992s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00021719932556152s
service-routes: 1x 0.00020408630371094s
router_redirection: 1x 0.00010895729064941s
t_/popups/zoom: 1x 2.8848648071289E-5s
----- END OF DUMP (2024-05-24 22:05:05)  -----