ตลาดมีเสถียรภาพ สัญญาณแรกของแนวโน้มขาขึ้นปรากฏขึ้น

Alex Zarevich on FXSSI Alex Zarevich Expert
main-buy-trend-2
    index: 1x 0.06569504737854s
t_/pages/forecast: 1x 0.061279058456421s
t_/common/header-new: 1x 0.04102087020874s
t_/common/head: 1x 0.037156105041504s
t_/common/footer-new: 1x 0.0034990310668945s
router_page: 1x 0.0012640953063965s
t_/popups/on-download: 1x 0.00096607208251953s
router: 1x 0.00072216987609863s
t_/common/cookie-banner: 1x 0.0004730224609375s
service-routes: 1x 0.00032496452331543s
router_redirection: 1x 0.00018882751464844s
t_/blocks/sidebar-afil: 1x 0.00014400482177734s
t_/popups/zoom: 1x 2.9087066650391E-5s
----- END OF DUMP (2024-02-28 20:14:02)  -----